Техмаш ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001- 1012-C01, наименование: „Подобряване на производствения капацитет на Техмаш ООД чрез закупуване на автоматизирано технологично оборудване“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002- 2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на стойност: 355 500.00 лв., от които 211 522.50 лв. европейско и 37 327.50 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 70% – 248 850.00 лв. Срокът на изпълнение на проекта е 14 месеца, от 09.02.2016 до 09.04.2017 г.

Общата цел на проекта е да е повиши производствения капацитет на фирмата и да се разширят пазарните и позиции на международния пазар, което може да се постигне чрез технологична модернизация на оборудването. В резултат на проекта ще се подобри качеството на производство на фирмата, ще се оптимизира технологичният процес и ще се подобри ресурсната ефективност в производстото; ще се увеличи реализираната печалба, чрез повишени приходи и снижаване производствените разходи за материали, електрическа енергия и технологични операции за механична обработка; ще се увеличи обема на производството и ще се увеличи реализацията на продукцията на външен пазар. Тръжна документация по процедура избор с публична покана с предмет: Доставка, инсталиране и тестване на оборудване в ТЕХМАШ ООД.