Техмаш ООД внедри нова високоавтоматизирана технологична линия , която допринесе за оптимизирането на производствените процеси и намаляване на образуваните отпадъци. Новото технологично оборудване е закупено в изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.004-0179 , наименование: „Повишаване ресурсната ефективност в Техмаш ООД “ по процедура: BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Общата стойност на проекта е 560 180.97 лв., от които 333 307.68 лв. европейско и 58 819.00 лв. национално съфинансиране.
Главната цел на проекта е да подобрим ресурсната ефективност на предприятието чрез прилагане на иновативни технологии, както и да привлечем и други машиостроителни предприятия в страната да предприемат подобни инициативи / мерки за подобряване на ресурсната ефективност на производството. Струговите и обработващите центри с ЦПУ, които фирмата закупи по проекта, са сред най- ефективните в момента металообработващи машини на пазара. Благодарение на технологичните си предимаства и автоматизирано управление новите стругови и фрезови машини с ЦПУ ще допринесат за подобряване на ресурсната ефективност на Техмаш ООД чрез намаляване на количеството използвани суровини, както и намаляване на водопотреблението при производството на ед. продукт.